Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Statūti

Statūti

 Satūti (docx)

Apstiprināts ar  biedrības

“Latvijas Kanoe federācija” 

Ārkārtas konferencē 07.12.2019., Limbažos

 

LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS
STATŪTI

1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kanoe federācija” (turpmāk tekstā – Federācija). Federācijas nosaukuma tulkojums angļu valodā - Latvian Canoe Federation

2. nodaļa. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1. Federācijas darbības mērķi:

2.1.1. Uz brīvprātības principiem apvienot smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma sporta biedrības, nodibinājumus un juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlas nodarboties, attīstīt un popularizēt smaiļošanas un kanoe airēšanas olimpiskos sporta veidus:

1) gludūdens smaiļošanu un kanoe airēšanu;

2) airēšanas slalomu;

3) un visus pārējos airēšanas sporta veidus, kuros airētājs atrodas ar seju pārvietošanās kustības virzienā.

2.1.2. Palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma  attīstībai un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu.

2.1.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izmantojot smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma sportu.

2.1.4. Veikt sabiedriskā labuma funkcijas: 

1) tālākizglītības pasākumu organizēšanu; 

2) sporta un atpūtas masu pasākumu organizēšanu; 

3) drošības un vides aizsardzības pasākumu organizēšanu.

2.2. Federācijas darbības uzdevumi:

2.2.1. Pārstāvēt smaiļošanu un kanoe airēšanu, airēšanas slalomu kā sporta veidu Latvijas valstī un starptautiskajā līmenī, t.s. Starptautiskajā Kanoe federācijā (International Canoe Federation, saīsināti – ICF) un Eiropas Kanoe asociācijā (European Canoe Association, saīsināti ECA).

2.2.2. Nodrošināt Latvijas izlašu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās regatēs un sacensībās, universiādēs u.c. sacensībās nacionālo izlašu līmenī.

2.2.3. Rīkot nacionālos čempionātus smaiļošanā un kanoe airēšanā un airēšanas slalomā.

2.2.4. Rīkot mācību - treniņu nometnes un seminārus.

2.2.5. Savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības.

3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS FEDERĀCIJĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Par Federācijas biedru var būt juridiska persona, kura atbalsta Federācijas darbības mērķus un ir ieinteresēta tās sekmīgā darbībā. Lai kļūtu par Federācijas biedru, juridiskajai personai jāiesniedz Valdei noteiktas formas pieteikums, reģistrācijas apliecība, statūtu kopija un dokuments par iestāšanās maksas samaksu.

4.2. Valde tuvākajā sanāksmē, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā, izskata dokumentus un pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei  lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Konferencei. Ja arī Konference noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā paziņojot par to Valdei un nokārtojot savas finansiālās un juridiskās saistības.

4.5. Biedru var izslēgt no Federācijas ar Valdes lēmumu, ja:

4.5.1. Biedrs vairāk kā 2 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu.

4.5.2. Biedrs nepilda Konferences un Valdes lēmumus, pārkāpj ētikas kodeksu, neatbilst biedru statusam.

4.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības.

4.5.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Federācijas biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Federācijas jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu  dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Iestājoties Federācijā, biedram vienu gadu ir kandidāta statuss (nav balsstiesību) no iestāšanās lēmuma pieņemšanas. Par pilnvērtīga biedra apstiprināšanu lemj Valde.

5. nodaļa. FEDERĀCIJAS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Katram Federācijas biedram ir tiesības ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību:

5.1.1. Piedalīties Federācijas pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā.

5.1.2. Savlaicīgi un regulāri saņemt informāciju par Federācijas un tās institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

5.1.3. Aktīvi piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.1.4. Saņemt Federācijas praktisku un finansiālu atbalstu budžeta ietvaros dažādu jautājumu risināšanā.

5.1.5. Atbilstoši statūtiem un saņemtajām pilnvarām, pārstāvēt Federācijas intereses Latvijas un starptautiskajās organizācijās.

5.1.6. Līdzdarboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās un to apvienībās.

5.2. Federācijas biedru pienākumi ir:

5.2.1. Ievērot Federācijas statūtus un apvienības nolikumu, pildīt vadības institūciju lēmumus.

5.2.2. Regulāri līdz 31. martam nomaksāt ikgadējo biedra naudu. Nokavējot apmaksas termiņu, biedram biedra nauda jāsamaksā 150 % apmērā, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā.

5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Federācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.2.4. Nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas reputāciju sabiedrībā.

5.2.5. Savlaicīgi informēt Valdi par rīkotajām sacensībām. Ja nav sevišķu ierobežojošu apstākļu, Federācijas apvienību kalendārajā plānā iekļautās sacensības ir atklātas.

5.2.6. Par pasākumiem ārpus Latvijas informēt Valdi vienu (1) mēnesi iepriekš un vienas (1) nedēļas laikā pēc atgriešanās.

5.2.7. Saskaņot ar Valdi savu izlases sportistu piedalīšanos citās sacensībās un mācību treniņu nometnēs, ja tās nav iekļautas Nacionālās izlases gatavošanās plānā.

5.2.8. Informēt Valdi par saviem starptautiskajiem sakariem ICF un ECA pasākumu ietvaros. Federācijas un savu interešu saskarsmē vienmēr rīkoties atbilstoši Latvijas interesēm.

5.2.9. Pārstāvot Federāciju, izmantot tikai Valdes apstiprinātās formas, logo un reklāmas.

5.3. Federācija nedrīkst ierobežot savu biedru tiesības, kuras tam piešķirtas ar likumiem vai šiem statūtiem.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar Konferences vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. FEDERĀCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAS, KOMISIJAS

6.1. Ar Konferences lēmumu var tikt izveidotas Federācijas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Federāciju regulē apvienības nolikums, ko apstiprina Federācijas Valde.

6.3.Par federācijas struktūrvienību tiek noteikta Apvienība.

6.4. Apvienību veido vismaz seši (6) kolektīvie biedri.

6.5. Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

6.6. Apvienības darbu kopsapulču starplaikos vada apvienības valde.

6.7. Apvienību valdes nolikumu apstiprina Federācijas Valde.

6.8. Apvienībai ir vadītājs, kurš vada attiecīgo apvienību. 

6.9. Ar Valdes lēmumu var tikt veidotas Federācijas Komisijas. Komisijas reglamentus apstiprina Valde.

7. nodaļa. KONFERENCE

7.1. Federācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Konference.

7.2. Kārtējās Konferences sasauc Valde reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

7.3. Ārkārtas Konferences sasauc Valde uz Valdes, Valdes priekšsēdētāja vai vienas desmitās daļas kolektīvo biedru pieprasījumu ar norādītu sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas Konferenci jāsasauc ne vēlāk kā vienu (1) mēnesi un ne agrāk kā trīs (3) nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.4. Konferences sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka Valde.

7.5. Ģenerālsekretāra vai Valdes nozīmētās personas(-u) pienākums ir izziņot Konferenci rakstiski, elektroniski vai kā citādi tā, lai Federācijas biedri par Konferenci būtu informēti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Konferences sanākšanas.

7.6. Atbildīgās personas(-u) pienākums ir savlaicīgi sagatavot Konferences dokumentu projektus tā, lai Konference noritētu lietišķi.

7.7. Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Biedri var piedalīties konferencē tikai personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

7.8. Federācijas biedru priekšlikumi par konferences darba kārtību un lēmuma projektiem iesniedzami Valdei vismaz trīs nedēļas pirms Konferences atklāšanas. Valdes apstiprinātam dienaskārtības projektam jābūt saņemamam Federācijas sekretariātā, izsūtītam elektroniski Federācijas biedriem vismaz vienu nedēļu pirms Konferences atklāšanas.

7.10. Konferenci atklāj Prezidents un vada to līdz Konferences vadītāja ievēlēšanai.

7.11. Konferences sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists, redakcijas komisija, balsu skaitītāji, tiek apspriesti un pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

7.12. Konference izskata un pieņem lēmumus vienīgi Valdes vai rīcības komitejas iesniegtās dienaskārtības punktos.

7.13. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.14. Ja Konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi  no balsstiesīgajiem biedriem.

8. nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. Federācijas izpildinstitūcija ir Valde, ko ievēl Konference uz četriem gadiem. 

Federācijas Valde sastāv no:

8.1.2. Federācijas prezidenta.

8.1.3. Sešiem (6) ievēlētiem Valdes locekļiem.

8.2. Prezidentu un Valdes locekļus ievēl Federācijas biedru Konference. 

8.3. Valdes darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Federāciju regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, Federācijas statūti un Valdes nolikums, ko apstiprina Valde.

8.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no ievēlētajiem Valdes locekļiem.

8.5. Valde no ievēlētajiem valdes locekļiem ievēl Valdes priekšsēdētāju- pirmo Viceprezidentu un Viceprezidentu.

8.5.1. Prezidenta prombūtnes vai neesamības gadījumā Prezidenta pienākumus pilda Viceprezidents.

8.6. Prezidents un divi (2) Viceprezidenti var pārstāvēt Federācijas intereses katrs atsevišķi.

8.6.1. Pārējie Valdes locekļi Valdes uzdevumā ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju kopā ar vēl vienu Valdes locekli.

8.7.  Valde nodarbojas ar Konferences lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros laikā starp Konferencēm. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trijos (3) mēnešos.

8.8. Valdes kompetencē ir:

8.8.1. Organizēt Federācijas ikdienas darbu.

8.8.2. Organizēt biedru reģistrāciju un uzskaiti.

8.8.3. Sadalīt Federācijas finansiālos līdzekļus.

8.8.4. Apstiprināt Federācijas štatu sarakstu, noteikt darba pienākumus un darba algas.

8.8.5. Apstiprināt jaunus Federācijas biedrus.

8.8.6. Izskatīt un apstiprināt apvienības nolikumus, to vadītājus.

8.8.7. Organizēt Konferenci, izstrādāt un apstiprināt dienas kārtību.

8.8.8. Lemt visus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējsabiedrību un organizāciju izveidošanu vai dalību tajās, kā arī veikt darbības pārraudzību.

8.8.9. Izlemt visus ar Federācijas attīstību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izlemšanu Konference Valdei nav deleģējusi.

8.9. Valdes sēdes sasauc un sagatavo Prezidents vai Viceprezidenti.

8.10. Valdes locekļi par savu darbu var saņemt atlīdzību.

8.11. Nepieciešamības gadījumā, ja Valdes locekļi nevar ierasties fiziski, Valde lēmumus var pieņemt izmantojot citus mūsdienu rakstiskas saziņas līdzekļus.

9. nodaļa. PREZIDENTS

9.1. Prezidenta kompetencē ir:

9.1.1. Pārstāvēt un vadīt Federāciju.

9.1.2. Vadīt Konferences un Valdes sēdes, ja netiek ievēlēts kāds cits vadītājs.

9.1.3. Veikt Federācijas Konferences un Valdes deleģētos uzdevumus.

9.1.4. Ir tiesīgs piedalīties ar balss tiesībām jebkuras Federācijas struktūrvienības sanāksmēs.

9.2. Prezidentu ievēl uz 4 gadiem.

10. nodaļa. ĢENERĀLSEKRETĀRS

10.1. Ģenerālsekretāra kompetencē ir:

10.1.1. Veikt šajos statūtos noteiktos, Valdes uzticētos pienākumus.

10.1.2. Reģistrēt apvienības un veikt to kolektīvo biedru uzskaiti atbilstoši augstākstāvošo organizāciju prasībām.

10.1.3. Izziņot Konferences un Valdes sanāksmes un organizēt tās.

10.1.4. Noformēt Konferences un Valdes sanāksmju protokolus.

10.1.5. Kārtot Federācijas lietvedību, izsūtīt apvienībām un kolektīvajiem biedriem nepieciešamos dokumentus.

10.1.6. Kārtot Federācijas starptautisko saraksti un dokumentu apmaiņu.

10.1.7. Pārzināt Federācijas kopējo budžetu un finansiālo darbību.

10.1.8. Sagatavot Federācijas pasākumu kalendāros plānus un iesniegt pēc nepieciešamības citās organizācijās.

10.2. Ģenerālsekretāru ieceļ Valde uz 4 gadiem.

10.3. Ģenerālsekretāram ir jābūt angļu valodas zināšanām

11. nodaļa. REVIDENTS

11.1. Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Konference uz 2 gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Federācijas Valdes loceklis, bet viņam ir tiesības piedalīties jebkuras Federācijas struktūrvienības sanāksmēs.

11.3. Revidenta kompetencē ir:

11.3.1. Veikt Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju.

11.3.2. Dot atzinumu par Federācijas budžetu un gada pārskatu.

11.3.3. Izvērtēt Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu.

11.3.4. Sniegt ieteikumus par Federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru Konferences noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru Konference apstiprina Federācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.6. Revidentam jābūt finanšu pārvaldības zināšanām, izglītībai vai darba pieredzei.

12. nodaļa. BIEDRU NAUDA

12.1. Federācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā periodā līdz 31. martam. Ikgadējo biedru naudas lielumu nosaka Valde.

12.2. Iestājoties Federācijā, biedrs maksā arī iestāšanās maksu, ko nosaka Valde.

12.3. Pēc noteiktā termiņa ikgadējā biedru nauda jāmaksā 150% apmērā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā.